Galerie

Obraz życia Stanisława Vincenza znajduje odzwierciedlenie i uzupełnienie w materiałach audiowizualnych. Podstawowy zbiór fotografii zamieszczamy dzięki Barbarze Wanders-Vincenz, córce pisarza, wspierającej wszystkie działania na rzecz badania i upowszechniania dzieła Ojca. Inne materiały pochodzą z archiwów prywatnych i instytucjonalnych (bibliotek, muzeów, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych).

Zakładka Ikonoteka gromadzi kopie cyfrowe fotografii, kart pocztowych i grafik. Ulokowane one zostały w kilku galeriach–kolekcjach. Najważniejszą z nich jest ta, która pod nazwą Albumy rodzinne prezentuje zdjęcia zbierane, wklejane do albumów i podpisywane przez Irenę Vincenzową, z zachowaniem ich pierwotnej numeracji, chronologii, treści. W galerii Kolekcja wykorzystano ten sam materiał, lecz uzupełniono go fotografiami pozyskanymi z innych źródeł, nie tylko rodzinnych, a całość uporządkowano (w miarę możliwości) chronologicznie i opatrzono jednolitymi podpisami. Następna, zatytułowana po prostu Lidio Cipriani, przedstawia cykl zdjęć wykonanych w 1933 roku przez włoskiego etnologa, który przyjął zaproszenie Stanisława Vincenza i pod jego opieką poznawał Karpaty Wschodnie (wśród portretowanych osób są huculscy sąsiedzi z Bystreca). Kolekcja ta może być udostępniona dzięki życzliwości prof. Jacopo Moggiego z Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu we Florencji. Ostatnia galeria, Ikonografia Huculszczyzny, prezentuje fotografie i inne artefakty, których tematem jest bliższa ojczyzna Stanisława Vincenza, przedstawiające krajobrazy, ludzi, zwierzęta, życie codzienne i gesty odświętne, jednostki i zbiorowość. Oparta została na zbiorach Muzeum Historii Fotografii i Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a za wyjściowe kryterium wyboru przyjęto w jej wypadku dwie daty z biografii pisarza: urodzin (1888) i ostatecznego opuszczenia domu w Bystrecu (1940).

Zakładka Fonoteka zawierać będzie zachowane nagrania audycji radiowych z udziałem Stanisława Vincenza (trwają ich poszukiwania) i zrealizowane w warunkach domowych zapisy jego głosu.

W zakładce Filmoteka udostępniony został, na mocy licencji zakupionej od Telewizji Polskiej, film dokumentalny Śladami Vincenza w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Obok tego obrazu znajdą się inne materiały audiowizualne.

 

Ikonoteka

Fonoteka

Filmoteka

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław