Formularz zgłoszeniowy pozycji bibliograficznej

E-mail *


Autor lub autorzy dokumentu *

Proszę wpisać nazwisko(-a) i imię(-ona) lub inicjały, pseudonimy itp. w formie widniejącej w dokumencie.


Tytuł i podtytuł dokumentu *

Proszę wpisać tytuł i podtytuł dokumentu – całej książki, artykułu w czasopiśmie lub rozdziału w książce.


Pole opisu i adresu bibliograficznego / źródło *

W zależności od typu dokumentu proszę wpisać:

– dla całej książki: nazwę wydawnictwa / nazwisko wydawcy; miejsce wydania; rok wydania; numer tomu, jeśli jest; liczbę stronic książki;

– dla artykułów w czasopiśmie: tytuł i podtytuł czasopisma lub gazety, w jakich ukazał się dokument; rocznik lub rok wydania; numer, tom lub zeszyt; datę dzienną w wypadku wydawnictw prasowych; zakres stronic, na jakich znajduje się dokument;

– dla rozdziału w książce: tytuł i podtytuł książki; nazwisko autora(-ów), redaktora(-ów), tłumacza(-y) i/lub osób opracowującego(-ych) książkę; nazwę wydawnictwa / nazwisko wydawcy; miejsce wydania; rok wydania; numer tomu, jeśli jest; zakres stronic, na jakich znajduje się dokument.


Język dokumentu

Proszę wpisać język, w jakim dokument został opublikowany.


Adnotacje

Pole przeznaczone na różnego rodzaju komentarze dotyczące treści, zawartości i specyfiki dokumentu.


Uwagi wydawnicze

Pole przeznaczone na adnotacje na temat specyfiki wydania, informacji o zmienionych wersjach tekstu, o pierwodrukach i przedrukach.


Wersja elektroniczna

Pole wypełniane w wypadku gdy dokument jest dostępny online. Proszę podać adres strony internetowej.


* Pola oznaczone gwiazdką nie mogą być puste

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław